วิกฤตเศรษฐกิจไทย - AN OVERVIEW

วิกฤตเศรษฐกิจไทย - An Overview

วิกฤตเศรษฐกิจไทย - An Overview

Blog Article

วิธีการสังเกตธนบัตร ธนบัตรชำรุด ธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน นิทรรศการกิจการธนบัตร รู้จักสายออกบัตรธนาคาร ธนบัตรปลอม การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประมาณการล่าสุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธปท.

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท.

คำถามสำคัญคือ ไทยจะวางยุทธศาสตร์ในอนาคตอย่างไร เพื่อเร่งให้ภาคการผลิตไทยเข้าไปมีส่วนร่วมปรับห่วงโซ่การผลิตใหม่ของโลกได้เร็วขึ้น ? 

ประการแรก จะเห็นได้ว่านโยบายทางการคลังมีลักษณะเป็นมาตรการที่ประกาศใช้ฉุกเฉิน ‘เป็นการเฉพาะ’ ไม่ได้ออกแบบให้มาเป็น ‘ระบบกลไก’ ที่พร้อมตอบสนองต่อวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคตอย่างทันท่วงที

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

อย่างไรก็ตามขนาดและพื้นที่ของโรงงานที่ปิดตัวในช่วงที่ผ่านมาพบว่ากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่เป็นหลัก วิกฤตเศรษฐกิจไทย ขณะที่โรงงานเปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าปัญหาการผลิตที่ชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากปัจจัยเฉพาะของกิจการแต่เกิดจากปัจจัยเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่ที่กระทบกับอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรม

รายงานตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับก่อนหน้า

เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานด้านนโยบายการเงิน เป็นต้น

บทความวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท.

เราจะแก้ปัญหาการเข้าถึงสภาพคล่องอย่างเป็นระบบได้อย่างไรในภาวะวิกฤต?

แรงกระตุ้นจากภาครัฐลดลงบ้างตามความจำเป็นของเศรษฐกิจ ปรับเข้าสู่ภาวะเร่งฟื้นฟู และปรับโครงสร้าง

ปัจจัยที่เป็นลักษณะบุคลิกของคนที่ต่างกัน แม้จะอยู่ในสังคมที่เหมือนกัน และมีรายได้เท่ากัน และ

Report this page